Automatisering i en utmanande ekonomi: Nyckeln till företagens överlevnad och framgång

Företagens överlevnad & framgång

Vi lever i en tid med ekonomiska utmaningar. Företag världen över brottas med långsam tillväxt, hög inflation och finansiell osäkerhet. I detta klimat blir det avgörande att effektivisera och automatisera processer. Denna artikel tar en titt på den nuvarande ekonomin. Den betonar vikten av att satsa på automatisering. Målet är att säkra företagens framtida överlevnad och framgång.

Makroekonomiska utsikter & utmaningar

2024 ser ut att bibehålla en för många komplex ekonomisk miljö, där faktorer såsom stagnation i BNP-tillväxt, svag valuta, höga skuldsättningsgrader, samt osäkerhet kring räntesättningar och inflation dominerar. Specifikt för Sverige förutspås en nolltillväxt i BNP under 2024, vilket indikerar en tuffare ekonomisk situation jämfört med resten av världen. Den globala ekonomin påverkas även av geopolitiska spänningar, vilket leder till ökade energipriser och högre transportkostnader, och därmed skapar utmaningar för företag genom brist på komponenter och resurser. 

Automatisering som verktyg

För företag som med mindre medel ska försöka göra mer, eller bibehålla en viss takt, trots tuffa ekonomiska förutsättningar ligger nedskärningar ofta nära tillhands samtidigt som man stramar åt nya, eller mindre affärskritiska initiativ. Innan man väljer att dra i nödbromsarna förespråkar Sweet en genomlysning av vad olika alternativ kan ha för effekt. Specifikt vill vi betona vikten av att göra sig fri från så många manuella processer som möjligt, där medarbetarnas tid och handpåläggning avgör takten på momentet. I de fall man kan automatisera moment eller hela processer kan man både spara och frigöra stora resurser genom att göra det. Mot denna bakgrund blir automatisering inte bara en möjlighet utan en nödvändighet för företag som vill förbli konkurrenskraftiga. Automatisering av affärsprocesser kan erbjuda betydande fördelar, såsom: 

  • Kostnadsreducering: Genom att minska behovet av manuellt tidskrävande arbete kan företag signifikant minska sina omkostnader. 
  • Effektivitetsökning: Automatisering möjliggör snabbare genomförande av arbetsuppgifter med högre precision, vilket ökar produktiviteten. 
  • Förbättrad skalbarhet: Automatiserade processer kan enkelt anpassas till förändrade affärsvolymer, vilket gör det möjligt för företag att växa utan motsvarande ökning i kostnader eller resurser. 
  • Riskminimering: Genom att ersätta manuella processer med automatiserade minskar risken för fel och förbättrad regelefterlevnad. 

Vikten av strategisk automatisering

Att välja rätt områden för automatisering är avgörande. Investeringar bör riktas mot de processer som erbjuder högst avkastning i form av kostnadsbesparingar, effektivitetsförbättringar, och kvalitetsökningar. Gärna ska det samtidigt vara enkelt att övergå till att automatisera, genom att ta små, men betydelsefulla steg, Exempel på områden som gynnas av automatisering inkluderar kundservice, fakturahantering, onboarding, orderbehandling och dataanalys. Dessa processer är ofta tidskrävande och felbenägna när de hanteras manuellt, vilket gör dem till idealiska kandidater för automatisering. 

Implementering av automatisering

För att framgångsrikt implementera automatisering krävs en genomtänkt strategi som inkluderar utvärdering av befintliga processer, identifiering av automatiseringsmöjligheter, val av lämpliga teknologier, och utbildning av personal. Det är även viktigt att överväga integrationen av automatiserade system med befintliga IT-infrastrukturer för att maximera effektiviteten och minimera störningar i verksamheten. 

Slutsats

I den rådande ekonomiska miljön, där många organisationer står inför en rad utmaningar påverkade av globala och lokala faktorer, är automatisering en nyckelstrategi för att upprätthålla konkurrenskraft och främja tillväxt. Genom att investera i och implementera automatiseringsteknik kan företag effektivisera sin dagliga verksamhet, minska kostnader, och förbättra sin kvalitet, vilket är avgörande för att navigera framgångsrikt genom ekonomisk osäkerhet. 

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur Sweet kan bli en del av ditt automatiseringsarbete för en effektivare arbetsplats?

Kontakta oss idag för att höra mer, eller läs mer om automatisering här.

Markus Ewers

Kontakta oss

Markus Ewers
Head of Commercial

+46 (0)73 380 20 10
markus.ewers@sweetsystems.se