Utvecklarportal

Välkommen till Sweets portal för utvecklare, här hittar du mer information om Sweets API, integrationer, vanliga frågor och svar samt annan nyttig dokumentation – Sweet va?

Sweet CRM API documentation

Sweet CRM API

Sweet CRM integrations API

Lär dig mer om hur du kan använda Sweet CRM REST API för dina integrationer i Sweet CRM API dokumentation

Sweet Forms API

Sweet forms integrationer API

Lär dig mer om hur du kan använda Sweet Forms REST API för dina integrationer i Sweet Forms API dokumentation

Sweet Automation API

Sweet Automation integrationer API

Lär dig mer om hur du kan använda Sweet Automation REST API för dina integrationer. För att ta del av dokumentationen, öppna upp din Sweet Automation-miljö och klicka på den gröna knappen för API på Start, för att komma vidare till Swagger och dokumentationen. Hitta vidare instruktioner här

Sweet manual

Sweets manualer

Läs mer om funktionerna i Sweets plattform i våra användarmanualer, här kan du steg för steg lära dig hur du själv använder plattformen, ändrar inställningar eller lägger till integrationer med mera.

Logga in med dina inloggningsuppgifter ifrån ReadTheDocs eller kontakta support för att få inlogg!

Frågor och svar

Hur säkerställer Sweet att informationssäkerheten är hög?

På Sweet prioriterar vi säkerheten av din data, och vi är stolta över att vara ISO 27001-certifierade inom ”Information Security Management”. Med våra väletablerade processer ser vi till att dina data alltid hanteras och förvaltas på ett säkert sätt, och vi revideras årligen av extern part för att bibehålla vår certifiering.

Arbetet med infomationssäkerhet innebär att vi har tydliga riktlinjer och processer för
– Utveckling av ny funktion med interna tester och externa penetrationstester
– Val av teknik för vår plattform
– Hantering av kunduppgifter, bara relevanta uppgifter lagras
– Utveckling av kundlösningar, bara nödvändiga personer har åtkomst
– Åtkomst till kod, bara nödvändiga personer har åtkomst
– Åtkomst till kundens data, bara nödvändiga personer har åtkomst
– Ärendehantering
– Incidenthantering
– Monitorering och felhantering
– Tillgänglinghet/ upptid
– Löpande träning i informationssäkerhetshot
– Träning i incidenthantering

Vad för typ av integrationer kan man göra i Sweet?

Sweet möjliggör olika typer av integrationer för att passa olika behov och infrastrukturer. Sweet Automation fungerar som integrationsmotorn och används ofta för att skapa skräddarsydda integrationer mellan Sweet-plattformarna, inklusive Sweet CRM, Sweet Forms, Sweet Performance och Sweet Automation. Detta inkluderar även anslutningar till kundens egna system eller andra externa lösningar. Här är några typer av integrationer som kan göras i Sweet

– API-integrationer: Anslut till Sweet-plattformen genom att använda API:er för att skicka och hämta data. Detta ger flexibilitet och möjlighet att anpassa integrationsflöden efter specifika krav.
– Direkt till databas eller datamart: Möjligheten att integrera direkt med databaser eller datamarts ger en effektiv och snabb länk mellan system och underlättar datautbyte.
– FTP eller SFTP-integrationer: File Transfer Protocol (FTP) eller Secure File Transfer Protocol (SFTP) kan användas för att överföra filer mellan Sweet och andra system, vilket är användbart för batchöverföringar.
– Meddelandeköer: Integrering genom meddelandeköer möjliggör asynkron kommunikation mellan system, vilket är användbart för att hantera stora datavolymer och för att förbättra prestanda.

Vi vill alltid ligga i framkant vad det gäller integrationsmöjligheter för att det ska vara lätt att automatisera och digitalisera, därför utvecklar vi löpande nya integrationer till vårt standardutbud. Våra standardintegrationer finns att läsa om under Plattform/ Integrationer.

Vilka autentisieringsmetoder stödjer Sweet?

Sweet stödjer fler olika authentisieringsmetoder, samt tvåstegsverifiering
– Sweets egen med användarnamn och lösenord
– Synkzone
– Microsoft Azure AD
– OpenID
– Google

Sweet CRM

Hur lagras data i Sweet CRM?

Sweet CRM är i första hand en webbplattform som bygger på lagring i molnet hos Microsoft Azures. Det går att välja ett helt enskilt och privat moln, eller ett delat moln med separation mellan instanserna. Sweet erbjuder också lokal installation på egna servrar, för egen lagring. Vill man ha ytterligare ett lager av säkerhet för ytters känslig data, har vi ett samarbete med det svenska lagringsbolaget Synkzone och kan tillsammans erbjuda kryptografiskt separerad lagring i olika zoner, styrd av behörigheter.

Vilken typ av anrop stöds av Sweet CRMs API?

Du kan göra följande API-anrop med Sweet CRMs API
GET: Används för att hämta information från en entitet i plattformen.
POST: Används för att skicka data och begära att en entitet ska skapas i plattformen.
PUT: Används för att uppdatera en befintlig entitet i plattformen med ny information.
DELETE: Används för att begära att en specifik entitet ska tas bort från servern.

Vad för typ av integrationer kan man göra i Sweet?

Sweet CRMs API möjliggör olika typer av integrationer för att passa olika behov och infrastrukturer. Sweet CRM kan integreras direkt och göra/ ta emot anrop mot/från andra system och lösningar för skräddarsydda integrationer.

Om Sweet CRMs API inte räcker till, finns alltid Sweet Automation som fungerar som en central integrationsmotorn och används ofta för att skapa skräddarsydda integrationer mellan Sweet-plattformarna och till kundens egna system eller andra externa lösningar.

Vi vill alltid ligga i framkant vad det gäller integrationsmöjligheter för att det ska vara lätt att automatisera och digitalisera, därför utvecklar vi löpande nya integrationer till vårt standardutbud. Våra standardintegrationer finns att läsa om under Plattform/ Integrationer.

Sweet Automation

Vilken typ av API-anrop stöds av Sweet Automation API?

Du kan göra följande API-anrop med Sweet Automations API
GET: Används för att hämta information från en entitet i plattformen.
POST: Används för att skicka data och begära att en entitet ska skapas i plattformen.
PUT: Används för att uppdatera en befintlig entitet i plattformen med ny information.
DELETE: Används för att begära att en specifik entitet ska tas bort från servern.

Vad för finns för möjligheter med Sweet Automations API?

Möjligheterna med Sweet Automations API är många, men för att sammanfatta det beskrivs här hur man kan nyttja Sweet Automations urval och flöden:
– Hämta innehållet ifrån dina urval publicerade i Sweet Automation. Dessa kan använda datakällor som går emot datamart, filer eller andra system som kanske inte har några egna API:er.
– Exekvera flöden som är publicerade i Sweet Automation och få direkt respons tillbaka på hur det gick.

Hur sätts Sweet Automation upp?

Sweet Automation är i första hand en digital plattform som finns tillgänglig i molnet via Microsoft Azure, antingen i ett gemensamt eller privat moln. Det går även att installera Sweet Automation lokalt om så önskas.

Var lagras datat i Sweet Automation?

Sweet Automation är en digital plattform utformad för att automatisera affärsprocesser. Den fokuserar sina förmågor på två kärnfunktioner: Urval för listor, filtrering och segmentering samt Flöden för att bygga regler, kedjor av åtgärder, integration och automation.

Urval
Urval utgör grunden för dataextraktion. Urvalen kan delas in i två delar, metadata och urvalsmallar:

Metadata för urval
Urvals motorn lagrar metadata om datakällor inom plattformen. Denna metadata inkluderar:
– Namn och beskrivningar av tabeller och kolumner i en relationsdatabas.
– Sökvägar, filnamn och filtyper för filer lagrade antingen på nätverksdelningar eller online.
– API-slutpunkter.
Känslig metadata, såsom anslutningssträngar och autentiseringsuppgifter, är krypterad för säkerhet. Endast administratörer med nödvändiga behörigheter kan få tillgång till metadata för urval.

Urvalsmallar
Genom att använda den lagrade metadatan kan användare skapa urvalsmallar. Vid utförandet extraherar dessa mallar data från datakällan, som kan vara känslig eller icke-känslig. Varje extraktion loggas och fångar detaljer som:
– Användaråtkomst och potentiell dataexponering.
– Tidpunkt för extraktion.
– Exakt databasfrågeinformation.
– Antal datarader returnerade.
Urval kan låsas så att de inte kan ändras av någon annan användare (eller administratör). Alla urvalsmallar och dataextraktionsloggar kan nås av alla användare i systemet.

Flöden
Användare av systemet kan skapa flöden som utför åtgärder. Dessa åtgärder kan utföra en hel rad olika uppgifter. Till exempel, skicka eller hämta e-post, exportera eller läsa en fil, uppdatera en databas, göra API-anrop, osv.
Under detta behöver Sweet Automation behålla viss data för att hålla reda på pågående processer. Denna data kan vara unika ID:n som CaseId, AccountId, CustomerId eller något annat som unikt identifierar ”objektet som bearbetas i flödet” som vi kallar ”flödesdeltagaren”.
Användare kan välja var de vill lagra data relaterad till flödet. Antingen
– Inom plattformen.
– I vilken relationsdatabastabell som helst, utanför plattformen.
Beroende på datans natur kan användaren bestämma vilken lagring som passar bäst per flöde.

Loggning
Varje körning inom ett flöde loggas och fångar detaljer som:
– Användare som schemalade körningen.
– Start- och slutdatum för körningen.
– Påverkade rader i körningen.
– Exakt konfiguration av åtgärden vid körningens tidpunkt.
– Om några urvalsmallar användes inom körningen loggas det enligt specifikationen ovan.
Flöden kan låsas så att de inte kan ändras av någon annan användare (eller administratör).
Flöde kan konfigureras för att köras i ”testläge” där valda åtgärder hoppas över.
Alla flöden och alla körningsloggar kan nås av alla användare i systemet.

Filer uppladdade i flöden
Användare har möjlighet att ladda upp filer i Sweet Automation som kan behövas för ett specifikt flöde.
Dessa filer lagras inom plattformen och kan nås av alla användare i systemet.

Vad för typ av integrationer kan man göra i Sweet Automation?

Sweet möjliggör olika typer av integrationer för att passa olika behov och infrastrukturer. Sweet Automation fungerar som integrationsmotorn och används ofta för att skapa skräddarsydda integrationer mellan Sweet-plattformarna, inklusive anslutningar till kundens egna system eller andra externa lösningar. Här är några typer av integrationer som kan göras i Sweet:

– API: Vi kan anropa i stort sett alla API:er. Det är också lätt att anropa Sweet Automations APIer utifrån.
– Webhooks, möjlighet att trigga webhooks samt lyssna på webhooks ifrån andra system.
– Meddelandeköer: Möjlighet att läsa från meddelande köer samt publicera på meddelandeköer.
– Filer: Läsa samt parsa filer från fil-ytor, ftp, sftp och mail. Och vi kan skicka filer till filytor, ftp, sftp och mail.
– Databaser: Vi kan läsa data från andra databaser, samt skyffla in data i bulk till andra databaser.
– Mail: Vi kan läsa av maillådor och skicka mail via flera stora epost-leverantör som kan hantera massutskick.
– Hämta samt validera bolags- och personinformation ifrån data-leverantörer som tex Roaring.
– Integrationer emot E-signeringsleverantörer för att signera dokument.
– AI: Möjlighet att anropa tex ChatGPT direkt i flöden.

Vi vill alltid ligga i framkant vad det gäller integrationsmöjligheter för att det ska vara lätt att automatisera och digitalisera, därför utvecklar vi löpande nya integrationer till vårt standardutbud. Våra standardintegrationer finns att läsa om under Plattform/ Integrationer.

Finns det färdiga integrationer?

Ja, Sweet har ett utbud av standardintegrationer som utvecklas löpande, se samtliga här. Utöver befintliga integrationer går det att bygga integrationer till/ från Sweet via API, direkt till databas eller datamart, via FTP eller SFTP samt via meddelandeköer. Våra standardintegrationer finns att läsa om under Plattform/ Integrationer.

Sweet Forms

Vilken typ av API-anrop stöds av Sweet Forms API?

Du kan göra följande API-anrop med Sweet Forms API, anropet kan gälla formuläret eller inkomna svar på formulär:
GET: Används för att hämta information från ett formulär eller svarsset
POST: Används för att skicka data och begära att ett svarsset ska skapas i plattformen.

Hur lagras svaren, filerna och formulären i Sweet Forms?

Lagringen styrs av var, och hur lösningen är uppsatt. Sweet Forms är en digital plattform med en molnbaserad lagringsstrategi, men vi kan hjälpa dig att installera den lokalt vid behov.
Du kan välja att sätta upp Sweet Forms:
– I Azure Cloud, antingen delat eller separat moln
– On-premise

Formulärsmallar
Formulärmallarna lagras inom plattformen, efter vald uppsättning och lagringsmodell, och kan nås av formuläradministratörer (formulärdesigners) i formulärlösningen. Publicerade formulär görs tillgängliga efter behov, för internt eller externt bruk, med eller utan autentisiering.

Svar på formulär,
Svaren kan lagras på två olika sätt, antingen till databas, eller som en fil.
– Databas: Svaren lagras Svaren lagras i SQL Server (2012 eller senare) och kan nås av systemets administratörer, och om man vill användare. Det är möjligt att ändra inställningarna för åtkomstkontroll, från begränsad till fullt tillgängliga svar. Formulärsvar kan till exempel begränsas till att endast vara tillgängliga för formulärdesigners eller genom att använda länken till svaret under en viss period.
– Fil: Fillagring möjliggör lagring utanför Sweet, exempelvis via en extern lagringsleverantör eller annan filyta.

Filer uppladdade till formuläret
Filer som bifogas/laddas upp till formulär kan nås av administratörer, samt av användare via menyvalet ”Urval”.

Digitalt signerade dokument
När du använder en extern e-signeringsleverantör lagrar de den slutliga och signerade versionen av formuläret i sin e-signeringsplattform. Vi kan också tillhandahålla den signerade PDF:en från signeringsleverantören i Sweet via integration.

Extern lagring
Om dina data är mycket känsliga föreslår vi att du lagrar dina data i din egen databas eller i en molnlagringsleverantör med önskad säkerhetsnivå. Vi samarbetar nära med vår partner Synkzone som är experter på att lagra känsliga filer, dokument eller formulär med stränga användaråtkomstkontroller uppdelade i krypterade zoner.

Saknar du svar på din fråga?

Kontakta oss med din fråga