DORA: 5 viktiga aspekter för IT inom finanssektorn

DORA – Ett steg mot ökad cybersäkerhet

I skuggan av den accelererande digitaliseringen och de ständiga förändringarna i det digitala landskapet står finanssektorn inför ökade cyberhot och nya utmaningar. Det har blivit tydligt att det finns ett växande behov av att stärka den digitala motståndskraften för att säkerställa verksamhetens kontinuitet, skydda kundernas data och upprätthålla förtroendet för ekosystemet i stort.  

Som svar på dessa utmaningar har EU introducerat Digital Operational Resilience Act (DORA), ett regelverk som syftar till att stärka finanssektorns digitala motståndskraft. DORA, som införs den 25 januari 2025, kräver att finansiella institutioner implementerar strukturerade ramar för riskhantering, etablerar effektiva incidenthanteringsplaner och rapporterar vissa säkerhetsincidenter till tillsynsmyndigheter. Denna åtgärd markerar EU:s beslutsamma steg mot en mer robust och säker finansiell digital infrastruktur. 

Målgrupp: Regelverket riktar sig främst till den finansiella sektorn, inklusive banker, försäkringsbolag, revisionsföretag och andra finansiella tjänsteleverantörer. Men den har också en större inverkan, eftersom dessa institutioners stabilitet och säkerhet är avgörande för den bredare ekonomins hälsa. 

DORA

 

Låt oss utforska 5 kritiska aspekter av DORA: 

1. Styrning och hantering av risker: 

För att vara i framkant behöver finansiella aktörer inte bara förstå sina nuvarande IT-risker, utan också förutse framtida risker. Genom att ha ett väldokumenterat ramverk för riskhantering kan organisationer anpassa sina strategier snabbt och effektivt baserat på förändrade förhållanden.

2. Incidentrapportering:

I takt med att cyberhot utvecklas blir det alltmer kritiskt att snabbt identifiera, hantera och rapportera incidenter. Att ha ett robust system för tidiga varningssignaler medför snabbare åtgärder, vilket kan betyda skillnaden mellan en mindre störning och en större kris.  

Sweet har erfarenhet av att själva arbeta proaktivt incidenter. Vi har en välfungerad process för att dokumentera och hantera incidenter i enlighet med vår ISO 27001-certifiering i informationssäkerhet. Samma metod föreslår vi och hjälper våra kunder att implementera, är du nyfiken på att veta mer? KONTAKTA OSS 

3. Testning av Digital Operativ Motståndskraft:

Kontinuerlig testning hjälper organisationer att upptäcka svagheter innan de blir till allvarliga problem. Det är inte bara en fråga om att upptäcka brister, utan även att se till att korrigerande åtgärder genomförs snabbt.

Vi på Sweet testar regelbundet olika scenarios för att kunna identifiera risker och förbättrande åtgärder. Vi tar också hjälp av extern säkerhetspart för att utföra så kallade sårbarhets- och penetrationstester för att tidigt upptäcka eventuella luckor innan de blir problem. 

4. Hantering av IKT-tredjepartsrisker:

I en värld där tjänster ofta outsourcas eller levereras genom molnlösningar, blir tredjepartsrisker allt viktigare att hantera. Genom att förstå och övervaka dessa risker kan organisationer säkerställa att de inte blir sårbara genom sina partners. 

På Sweet ser vi det som en självklarhet att våra partners håller en hög nivå på sitt säkerhetsarbete och genomför löpande revisioner för att garantera efterlevnad av våra och våra kunders säkerhetskrav.  

(IKT står för ”Informations- och kommunikationsteknik”, och termen omfattar alla teknologier som används för att hantera och kommunicera information. När vi pratar om IKT-risker refererar vi till potentiella hot och sårbarheter som kan påverka dessa system och den information som de hanterar. Det är viktigt att notera att IKT-risker inte bara är tekniska till sin natur. De kan också ha organisatoriska, mänskliga och processrelaterade orsaker. Ett effektivt hanterande av IKT-risker kräver en kombinerad strategi som innefattar teknik, policyer, procedurer och utbildning.)

5. Informationsutbyte: 

Kunskap är makt. Genom att dela information om hot, tekniker och taktiker kan finansiella aktörer dra nytta av kollektiv intelligens, stärka sina försvar och proaktivt hantera risker.

Slutsats:
DORA markerar en viktig milstolpe för att öka den digitala motståndskraften inom finanssektorn. För IT-avdelningar innebär det en möjlighet att granska och förstärka sina nuvarande processer, system och partnerskap. Genom att arbeta tydligare med dessa aspekter kan finanssektorn säkerställa att den är redo att möta framtidens digitala utmaningar. 

Sweet Systems och informationssäkerhet:
Här på Sweet tar vi säkerheten på största allvar. Inte bara för att bedriva en säker verksamhet, men för att bevara och stärka förtroendet hos våra intressenter. Vi är stolta över att kunna meddela att vi sedan flera år är ISO 27001-certifierade. Denna internationella standard för informationssäkerhet är ett kraftfullt erkännande av vårt åtagande att säkerställa att alla våra system, tjänster och processer håller högsta möjliga säkerhetsstandard. Vår certifiering innebär att vi har genomgått en rigorös granskning av våra säkerhetskontroller och att vi kontinuerligt arbetar för att övervaka, granska och förbättra vår IT-säkerhet. För oss på Sweet är det en ära att kunna erbjuda våra kunder produkter och tjänster där säkerheten aldrig kompromissas. 

Kontakta oss om du vill veta mer eller läs mer om DORA här.