Scanjet

Scanjet Marine förkortar tiden för att hantera ett ärende från en vecka till en halv dag.

Utmaning

Varje ytterligare timme som ett fartyg tvingas ligga i hamn medför enorma kostnader för rederiet. Tiden för att behöva vänta på reservdelar eller på service ombord måste därför vara minimal. Scanjet garanterar idag sina kunder att leverera reservdelar inom 24 timmar oavsett var i världen de behövs.

För att uppnå sitt åtagande krävs bland annat en effektiv kundservice och en resursplanering där servicetekniker med rätt kompetens kan vara på plats med kort varsel. Ofta är flera olika parter involverade såsom varvspersonal, fartygspersonal eller andra servicetekniker. Att hålla samtliga uppdaterade och få samlad information är centralt och är i sig en utmaning.

Hanteringen och planeringen av detta skedde tidigare manuellt vilket av naturliga skäl var mycket tidskrävande men det innebar också en risk att ärenden föll mellan stolarna.

Lösning & resultat

Scanjet använder nu Sweets lösning för kundservice, resursplanering och eftermarknad. Information om orderhistorik, fartyg/ industri och vilka produkter som är installerade tillgängliggörs för användaren, vilket ytterligare underlättar det dagliga arbetet.I realtid visas också var i världen fartyget befinner sig.

Det sistnämnda är inte minst viktigt för att kunna planera till vilken destination reservdelar ska sändas och i vilken hamn det är lämpligt att en servicetekniker ska vara på plats. Med en bra överblick av serviceteknikernas tillgänglighet kan Scanjet enkelt planera sina resurser och följa upp det arbete som behöver utföras på fartyget eller på industri och processanläggning.

Tack vare Sweet One har följande effekter uppnåtts:  

  • Kortare handläggningstider för ärendehantering – Snittiden har minskat från en vecka till ½ dag!  
    Överblick av kunden och hur den är relaterad till fartyg, varv och redare
  • Överblick av kostnad och tidsåtgång per serviceärende
  • Ökad kundnöjdhet
  • Reducerat administrativt arbete 
  • Möjlighet att identifiera ”flaskhalsar” i ärendehanteringen med syftet att ständigt kunna arbeta förbättringar
I och med vårt samarbete med Sweet har vi nu en effektiv ärendehanteringsprocess. Och vi kan vara säkra på att vi kan hålla vårt åtagande gentemot våra kunder oavsett om det handlar om reservdelar eller service. Sedan uppskattas systemet av användarna vilket verkligen har underlättat införandet.
Patrik Rilby Global Service & After Sales Director & MD, Scanjet

Scanjet

Med mer än 50 års erfarenhet har Scanjet Group varit involverade i tankrengöring från leverans av sofistikerade tankrengöringssystem för fartyg till konstruktion och design av system för industriell industri, såsom sanitet, mat och dryck, transport, energi och pappersmassa och papper. De tillhandahåller sina tankrengöringssystem enligt sitt koncept ITAMA.