Sweet har levererat lösningar till finans- och försäkringssektorn under en lång tid, den sektorn om någon står inför stora förändringar. Ständigt nya och förändrade regelverk tar enorma resurser i anspråk. Nya aktörer utmanar med innovativa affärsmodeller och nya tekniker. Med det förändringstrycket blir digitalisering och automatisering centrala områden för att vara attraktiva för sina kunder men också för att hantera kunden effektivt. De flesta företag har idag digitalisering och automatisering på agendan. Inom finanssektorn är det till och med högsta prioritet.

Varför har vi tagit fram den här lösningen?

Vi har tagit fram denna lösning på grund av att företag och organisationer fortfarande hanterar olika typer av inforamation manuellt. Samtidigt har kunderna en hög förväntan om att det ska vara så enkel och smidig som möjligt. Ett digitaliserings- och automatiseringsinitiativ kommer göra det lättare för både företaget och kunderna. Framförallt sparar det tid och pengar!

På vilket sätt är detta användbart för just finanssektorn?

Många av de regelverk som styr finanssektorn berör i stor utsträckning kundnära processer och information som behöver samlas in från kunden. Samtidigt som regelverken tar mycket interna resurser i anspråk så blir resultatet av regelverken en potentiellt stor tillgång. Den kundinformation som måste samlas in är utmärkta hjälpmedel till att ge kunden en hög service och att öka effektiviteten i kundadministrationen. Fortfarande är dock en stor del av den hanteringen manuell – både för kunden och internt hos banken. Med vår lösning kan verksamheten själv ta kontrollen och genomföra digitalisering och automatisering i större utsträckning utan hjälp från IT.

Vilka lösningar/produkter kopplas samman?

Vår lösning måste naturligtvis samverka med andra system. Självklart finns det bra API:er för att förenkla integration. Dessutom jobbar vi ständigt med att ta fram färdiga integrationer till olika standardsystem och informationsleverantörer, t.ex. Microsoft Dynamics, Salesforce och SPAR. En intressant integration är den som vi har utvecklat tillsammans med Scrive. I och med den blir en hel process digital. Från informationsinsamling, digital signering och automatisering av processen till uppdatering i bakomliggande affärssystem.

Finns det några utmaningar med det här kunderbjudandet?

Självklart. När det finns så stora effekter som kan uppnås finns det naturligtvis många aktörer som gör anspråk på att leverera inom området. För oss är det viktigt att vara tydliga med vad våra lösningar åstadkommer. Sedan är det alltid en utmaning hos alla organisationer att ifrågasätta befintliga arbetssätt men också att identifiera de områden där effektpotentialen är som störst relaterat till insats och tid.

Har vi implementerat denna lösning för några av våra kunder idag?

En lösning för att digititalisera och automatisera affärsprocesser blir en del av bolagets kärna. Kunden involveras, medarbetarnas arbetsuppgifter förändras och system integreras. Innan en sådan lösning lanseras måste det ha föregåtts av ett omfattande testarbete men också med ett nära samarbete med våra kunder som syftar till att ”på riktigt” säkerställa att tekniken håller men också att uppsatta mål uppnås. Så ja, flera kunder använder lösningen redan. Självklart sker en ständig utveckling och förbättring i alla produkter. Men det är bara att komma igång med digitaliserings- och automatiseringsarbetet med Forms och Automation från Sweet.

Vilka resultat ser ni att företag kommer uppnå?

På kostnadssidan kommer effekten att vara påtaglig, framförallt räknat i antal ”FTE:er”. Det ser vi redan tydliga exempel på. Men att se till kostnadsreduceringen ser vi bara som en del även om den naturligtvis är väldigt viktig. På intäktssidan kommer effekten kanske att bli ännu mer påtaglig. Vi har t.ex. redan sett att konverteringsgraden har ökat i och med att hanteringen för kunden förenklas och att handläggningstiden förkortas. Om det är krångligt att bli kund och att vara kund kommer man att tappa affärsmöjligheter och kunder kommer att lämna. Och sist men inte minst – tempot i digitaliseringen och automatiseringen kommer att öka. Verksamheten kommer att kunna ta kommandot utan hjälp från IT-avdelningen i det arbetet.

Vill du veta mer om Sweet For Finance?